پیشنهاد تدوین نظام‌نامه‌ی تعیین تعرفه‌ی خدمات مهندسی

پیشنهاد تدوین نظام‌نامه‌ی تعیین تعرفه‌ی خدمات مهندسی
پیشنهاد تدوین نظام‌نامه‌ی تعیین تعرفه‌ی خدمات مهندسی ■ تعیین حق‌الزحمه‌ی مهندسان متناسب با وضعیت پروژه و سطح تعهدات ■ شیوه‌ی متفاوت تعیین تعرفه در بیرون از نظام مهندسی رتبه‌بندی و متغیر بودنِ تعرفه‌های خدمات نظام مهندسی، موضوعی است که بارها از سوی مسئولان این سازمان و صاحب‌نظران مطرح شده و این در حالی است که تعرفه‌های درنظرگرفته‌شده‌ی کنونی برای همه‌ی مناطق و شهرها یکسان است. شماری از رییسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دیدگاه‌هایشان را در این