پودمان آموزش طراحی فضای سبز

پودمان آموزش طراحی فضای سبز
پودمان آموزش طراحی فضای سبز طراحی فضای سبز، نه فقط تقسیم بندی محیط و ترسیم خطوط تفکیک فضاست، بلکه نیازمند دانش جامع نسبت به انواع گیاهان از جمله چمن و گل و ... است تا بتوان خروجی مطلوب و تخصصی را برای کارفرما ایجاد نمود. این پودمان شامل کلاس های: آموزش باغبانی آموزش درختان و درختچه های زینتی آموزش طراحی کاشت آموزش چمن کاری آموزش گلکاری آموزش طراحی محوطه آموزش نرم افزار AUTOCAD آموزش نرم افزار ۳DS MAX ویژگی های شاخص: مشاوره و