فهرست بهای واحد پایه رشته های تخصصی سال ۱۳۹۵

فهرست بهای واحد پایه رشته های تخصصی سال ۱۳۹۵
گروه فنی مهندسی سره منتشر نمود :فهرست بهای واحد پایه رشته های تخصصی(سال ۱۳۹۵)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنظام فنی و اجرایی کشورابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سا