کارگاه روش اجرا و طراحی سازه فولادی رکورد زد

کارگاه روش اجرا و طراحی سازه فولادی رکورد زد
کارگاه روش اجرا و طراحی سازه فولادی ۲ رکورد در استان زد اول از همه حضور ۲۹۳ نفر دانش پژوه بشکل رسمی و واقعی در کارگاه که یک رکورد جهت تعداد شرکت کنندگان در همایش های کارگاهی بود .و دوم سخنرانی ۷ مدرس در ۷ تخصص در زمینه ها مختلف سازه های فولادی و جوش  کارگاه روش اجرا و طراحی سازه قولادی که با حمایت نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، انجمن جوش ایران، انجمن سازه های فولادی ایران، شرکت ملی نفت ایران و دیگر سازمان ها در مجموعه آموزشی شرکت ملی نفت محمودآباد ت