دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختماناز سال ۶۸ تا ۸۲رشته (راه و ساختمان)در ۱۱۴ صفحه سوالات بصورت تشریحی می باشد.  ||| با توجه به گستردگی و پراکندگی مطالب،به مراتب از آزمون نظام مهندسی مشکل تر است.