«جعبه‌ی سیاه ساختمان»، ایده‌ای نوآورانه از پژوهشگری ایرانی

«جعبه‌ی سیاه ساختمان»، ایده‌ای نوآورانه از پژوهشگری ایرانی
«جعبه‌ی سیاه ساختمان»، ایده‌ای نوآورانه از پژوهشگری ایرانی پروفسور حسن شیروانی، عضو هیأت علمی دانشگاه انگلیا راسکین بریتانیا، برای نخستین‌بار توانست جعبه‌ی سیاه هوشمندی برای اندوختن و ذخیره‌سازیِ اطلاعات حیاتی ساختمان در بلندمدت بسازد. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، اهمیت نظارت پیوسته بر وضعیت ایمنی و بررسی پارامترهای مربوط به استحکام در ساختمان‌های بزرگ تجاری یا سیاسی بر هیچکس پوشیده نیست، بنابراین نصب مرکز ثبت و ذخیره اطلاعات حیاتی ساختمان در شرا