کارگاه رفتار شناسی فروش حرفه ای

کارگاه رفتار شناسی فروش حرفه ای
کارگاه رفتار شناسی فروش حرفه ای برای اولین بار در استان مازندران شناخت زبان بدن و تکنیک های فروش دیگر سالهاست زمان آن گذشته که در دفتر کار خود بنشینید تا مشتری به سراغ شما بیاید . در بازار پر رقابت امروز که حتی مشاغلی که محصولشان در گروه مصارف روزانه قرار می گرفت و متقاضی روزگاری مجبور بود در صف های طولانی آنها نوبت بگیرد هم به فکر راه هایی برای جذب مشتری هستند .هم اکنون چاره ای نیست جز مجهز شدن به توانمندی های بازاریابی و فروش و اگر دقت کرده باشید و یا