2432حامد همدانی
کارشناس ارشد سازه
مدیریت گروه فنی مهندسی سره

2014-12-25_235154

 

 

حامد همدانی می گوید :

 

 

 

2014-12-21_201438

 

 

2014-12-22_000457 981144298208+

 

  2014-12-22_000224  

hamedani@serehgroup.ir

 

2014-12-21_235456         2014-12-21_235159        2014-12-21_235757

      

 

پاسخ دهید