گروه فنی مهندسی سره بزودی ارائه خواهد نمود

سره آزمون بسته کامل و کارآمد برای کسانی که می خواهند در آزمون پروانه اشتغال مهندسین شرکت کنند

اطلاعات جدیدی در خصوص این بسته ها بزودی در همین برگه منتشر خواهد شد.

پاسخ دهید