کافه سره محیطی است که در آن اعضا به بحث می نشییند، ایده می دهند ایده می گیرند و با هم آشنا می شوند در کل می توان گفت گروه سره مکانی را آماده کرده تا همه با هم و در کنار هم قرار گیرند و از دانش و تجربه خودشان صحبت کنند و به اشتراک بگذارند. 

بزودی اطلاعات بیشتر در همین برگه اضافه خواهد شد!

پاسخ دهید