ی

فروش مصالح ساختمانی و نوین در صنعت ساخت به همراه مشاوران و کارشناسان متخصص در ارائه مشاوره خرید و معرفی و طبقه بندی کیفیت مصالح دپارتمان مصالح گروه فنی مهندسی سره را تبدیل به یک کلینیک مصالح نموده است.

 

سپاس از توجه شما
مسعودکاردل profile_1-512  مسئول دپارتمان مصالح نوین و واحد نمایندگی ها2014-12-21_171048

 

 

چشم انداز : مدیریت صحیح مصالح جهت رسیدن به کیفیت مطلوب در ساخت و ساز
  معرفی و مشاوره در اجرا مصالح 
  معرفی و مشاوره در خرید مصالح
  اخذ نمایندگی های مصالح نوین2014-12-21_171034

 

 2014-12-21_170935

 

 

  معرفی مصالح نوین ” بی ستون “

 معرفی مصالح نوین ” پروفیل وین تک “2014-12-21_171108

 

 

 2014-12-21_171121

 

 

 

   2014-07-10_143357      2014-07-10_143653      2014-12-21_174815

پاسخ دهید