دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
از سال ۶۸ تا ۸۲
رشته (راه و ساختمان)

در ۱۱۴ صفحه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

  ||| 

با توجه به گستردگی و پراکندگی مطالب،به مراتب از آزمون نظام مهندسی مشکل تر است.