گروه فنی مهندسی سره منتشر نمود :

فهرست بهای واحد پایه رشته های تخصصی(سال ۱۳۹۵)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور

  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵
  • ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال۱۳۹۵

فهرست های جدید بعد از ابلاغ اضافه خواهد شد ؛

 

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدتاسیسات مکانیکی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدساخت و ترمیم قنات

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدساخت چاه

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدجمع آوری و انتقال فاضلاب

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدتاسیسات برقی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدشبکه توزیع آب

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدآبیاری و زهکشی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵
دانلود نمایید آبیاری تحت فشار

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدرشته سدسازی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵
دانلود نماییدآبخیزداری و منابع طبیعی

برگرفته شده از وبلاگ مهندس فراهانی