شما می توانید آخرین تغییرات مقررات ملی ساختمان را در این پست دانلود نمایید

تا کنون ۲۲ مبحث توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تدوین گشته است که در اینجا قرار خواهد گرفت

* جدول زیر مطابق با جدول منتشر شده سازمان مقررات ملی کشور می باشد اما لینک های دانلود بروز است

مبحث
عنوان مباحث
اولین ویرایش
دومین ویرایش
سومین ویرایش
چهارمین ویرایش
Title
Part
۱
۱۳۹۲
     
Definitions
۱
۲
نظامات اداری
۱۳۸۴
 ۱۳۹۲    
Administration
۲
۳
۱۳۸۰
۱۳۹۲
   
Building Fire Protection
۳
۴
۱۳۸۷
۱۳۹۲
   
General Building Requirements
۴
۵
۱۳۶۹
۱۳۸۲
۱۳۸۹
۱۳۹۲
Building Materials & Products
۵
۶
۱۳۸۰
۱۳۸۵
۱۳۹۲
 
Design Loads for Buildings
۶
۷
۱۳۶۹
۱۳۸۸
۱۳۹۲
 
Foundations
۷
۸
۱۳۸۴
     
Masonry Buildings
۸
۹
۱۳۶۸
۱۳۸۵
۱۳۸۸
۱۳۹۲
Design and Construction of Concrete Structures
۹
۱۰
۱۳۶۸
۱۳۸۴
۱۳۸۷
۱۳۹۲
Design and Construction of Steel Structures
۱۰
۱۱
۱۳۸۳
۱۳۹۲
   
Industrialized Construction
۱۱
۱۲
۱۳۷۲
۱۳۸۰
۱۳۸۵
۱۳۹۲
Safety and Precautions in Construction
۱۲
۱۳
۱۳۷۲
۱۳۸۲
 ۱۳۹۲  
Electrical Installations
۱۳
۱۴
۱۳۸۰
۱۳۹۱
   
Mechanical Systems
۱۴
۱۵
آسانسورها و پلکان برقی


۱۳۸۰
۱۳۸۷
۱۳۹۲%۳