این پکیج حاصل دوره آنلاین ترم بهار ۹۴ آموزشگاه ۸۰۸ میباشد

Verify

۱DVD شامل ۲۰ ساعت فیلم آموزشی همراه با جزوات (فایل اکسل ، وورد و PDF تهیه شده توسط مدرس دوره جناب مهندس جعفر رفائی)
این پکیج مجموعه ایست از اطلاعات و فیلم آموزشی طراحی دیوار برشی فولادی در نرم افزار SAP و ETABS که به دو صورت  پستی قابل تهیه میباشد

 جزییات
آنچه در این پکیج ویدئوی آموزشی می آموزید:

آشنایی با انواع سیستم دیوار برشی فولادی
مزایای دیوار برشی فولادی و تحقیقات انجام شده
مشخصات ساختمانهای دارای دیوار برشی فولادی در ژاپن، آمریکا،   کانادا،  مکزیک، ایران
        ساختمان های مقاوم سازی شده با استفاده از دیوار برشی فولادی
        روش های تحلیل دیوارهای برشی فولادی
روش مدل نواری ارائه شده توسط توربرن
تحلیل خمیری ارائه شده توسط برمن و برونئو
تحلیل خمیری دیوارهای برشی فولادی قابهای یک طبقه
تحلیل خمیری دیوار برشی فولادی در قاب چند طبقه
روش اندرکنش قاب ـ دیوار
 .      تحلیل برشی دیوارهای برشی فولادی   ،      تعیین زاویه ی میدان کششی
 .      انعطاف پذیری مورد نیاز تیرها و ستون ها
 .      روش اندرکنش اصلاح شده ی قاب ـ دیوار
 .      تحلیل خمشی دیوارهای برشی فولادی
 .      اندرکنش برشی  خمشی در یک دیوار برشی فولادی
 . نمونه طراحی دیوار برشی با ورق ساده، سخت شده، سوراخ دار
 .            ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی    به روش حالت حدی و تنش مجاز
 .           عوامل کلیدی در رفتار و طرح لرزه ای
فلسفه و اهداف اصلی در طراحی دیوارهای برشی فولادی
 .      مدهای خرابی اصلی برای ورق فولادی
 .      مدهای خرابی اصلی برای اعضای مرزی
 .      روند ارائه شده توسط آیین نامه ی کانادا
 .      روند ارائه شده توسط آیین نامه ی آمریکا
 .      گام های طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی
 .      مقررات طراحی اولیه بر اساس AISC 341
 .      ملزومات مقررات لرزه ای(ANSI/AISC 341-10) AISC
 .      طراحی تیرها در دیوار برشی فولادی
 .      طراحی ستون ها در دیوار برشی فولادی
 .      کاهش نیروی محوری در ستونهای دیوار برشی فولادی
.       طراحی اتصالات
 .      طراحی اتصال ورق فولادی
بررسی نحوه طراحی در نرم افزار SAP  Etabs,  ارائه جداول ظرفیت ورق های فولادی ساده و سوراخدار

مباحث و الزامات اجرایی
جزئیات اجرایی سیستم دیوار برشی فولادی
 .      جزئیات اجرایی سیستم دیوار برشی فولادی سخت نشده
 .      جزئیات اجرایی سیستم دیوار برشی فولادی کامپوزیت
نوع فرآیند جوشکاری، نوع سیم جوش،  میزان آمپر  و سایر الزامات اجرایی

تحلیل های غیر خطی
 .      تحلیل استاتیکی غیر خطی
   .    فرایند تحلیل استاتیکی غیر خطی
 .      روش های تعیین نقطه عملکرد
.روش تعیین تغییر مکان هدف و نقطه عملکرد طبقFEMA 356 
         .      محاسبه ی زمان تناوب اصلی موثر
 .       روش طیف ظرفیت طبق دستورالعمل ATC 40
 .مدلسازی در نرم افزارANSYS 
 صحت مدلسازی در نرم افزارANSYS 
  .     و نحوه تعیین  نقطه عملکرد در نرم افزارطبق     SAP2000  مدلسازی در نرم افزارFEMA 356.ATC 40 
نحوه مدل سازی میدان کششی
نحوه ساخت نوارها
انواع مختلف تعریف این نوارها بصورت یکسویه و دو سویه و محل استفاده از هرکدام در مدلسازی
 .نحوه معرفی مفاصل پلاستیک جهت مدل سازی در نرم افزارSap 
نحوه کنترل ضوابط طراحی لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی با کمک نرم افزارETABS 
 .صحت سنجی مدلسازی در نرم افزارSAP2000

 

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

  
قوانین فروشگاه